Log

Referat af generalforsamlingen den 29. juni 2020: 
Underskrevet referat 2906

Afholdtes på Færgegården ved Hotel Ærø, 5700 Svendborg. Til stede var 15 medlemmer ud af foreningens 23 medlemmer pr. dags dato.

Punkt 1: Til dirigent valgtes Torben Tranberg Jensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Punkt 2: Formanden aflagde beretning. Beretningen foreligger i skriftlig form. Beretningen godkendt.

Punkt 3: Torben Tranberg Jensen gennemgik regnskabet for 2019, der udviste et overskud på 31.931 kr. og en egenkapital på 594.010 kr. Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Kontingent blev fastsat til uændret 200 kr. for det kommende år.

Punkt 5: Der var stillet forslag om at ændre ordlyden af de nuværende vedtægters § 5 ”5” til ”5-7”. Forslaget enstemmigt vedtaget.

Punkt 6: Valg til bestyrelsen:
Der afholdtes herefter valg, og følgende er valgt:

  • Jørgen Lundsgaard (2019-2021)
  • Jørgen Frederiksen (2020-2022)
  • Torben Poulsen (2019-2021)
  • Bodil (Hys) Bang (2020-2021)
  • Helle Pedersen (2020-2022)
  • Leif H. Alken (2020-2021)
  • Anja Lundsgaard  (2020-2022)

Til suppleanter valgtes:

  • Jan Askholm
  • Bjarne Møldrup

Punkt 7: Til revisor genvalgtes Torben Tranberg.

Punkt 8: Forslag om ændring af vedtægter § 3, 2. afsnit til fremover at være: ”Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, der ikke skønnes at arbejde for foreningens formål.”  Forslaget enstemmigt vedtaget. Forslag om ændring af vedtægter § 8, sidste afsnit til: ”Ved foreningens opløsning skal evt. formue og Carla tilfalde et søfartsmuseum eller lignende institution med maritimt formål efter generalforsamlingens beslutning.”
Forslaget enstemmigt vedtaget.

Punkt 9: Eventuelt.

Svendborg 29/6 2020
Torben Tranberg Jensen, dirigent

Se også nyt: Vedtægter for Sejlforeningen Carla af 29. juni 2020

Svendborg den 8. april 2020  

Udsættelse af generalforsamling, Carla: 

Kære venner.

I overensstemmelse med regeringens påbud finder vi det nødvendigt at udsætte Carlas generalforsamling til et tidspunkt efter 10 maj.

   Den tidligere varslede mulighed for en Online afvikling tjener for nuværende ikke noget reelt formål, da vi alligevel ikke vil være i stand til at få Carla sejlklar inden sæsonstart.

   Arbejdet med færdiggørelse og oprigning ligger fortsat stille, og genoptages ikke før regeringen letter på de snævre regler for samvær.

Håber på forståelse.

Hilsen

Jørgen.

Marts-’20-Info fra skibet:
Set på baggrund af de anbefalinger som myndighederne har udstukket og den udvikling som epidemien Corona tilsyneladende tager, er tirsdagsholdet sendt på landgang. Foreløbig indtil tirsdag den 31. marts 2020.  

Marts 2020:

Det er længe siden der er udsendt en opdatering af status for renoveringen af Carla. Det vil vi med dette nyhedsbrev gerne råde bod på.

   Tirsdagsholdet har gjort et stort arbejde i at få Carla frem til sit nuværende stade. Arbejdet er nu så fremskredet, at tiden for at komme på havet er inden for rækkevidde. Der arbejdes frem mod det mål, at være sejlklar 1. maj (dog uden sejl). Vi håber det lykkes at finde midler til sejl.
   Carla har lige før jul været på bedding og fået udskiftet nogle planker agter samt fået repareret stævnen og er samtidig blevet bundsmurt.

   Der er udført arbejde på skrog. Lønning er repareret. Dæk er repareret og færdigt frem til forreste ruf/dækshus. Der er lavet nye dækshuse, ruf og karme over motorrum, lastrum og forreste rum. Nye sidekapper er fremstillet og monteret. Ny klyverbom er fremstillet og klar til montering Motorrum er indrettet med lille værksted og toilet. Elinstallation er udført, og der er lys ombord. En solid vinteroverdækning har betydet, at der har været arbejdet det meste af vinterperioden.
   Al løbende rig og blokke er klar og opmagasineret på sejlloftet. Under dæk er aptering og klædning i kahyt med perlestafbrædder tæt på afslutningen. Køjer er færdigmonteret.

   Der arbejdes ihærdigt på fordækket. Der skal fremstilles og isættes ny palstøtte. Udskiftning af svineryggen og et par dæksplanker. Forstærkning af en dæksbjælke, kalfatring og begning af fordæk.

Forår:
Afmonterer vinterpresenning og stativ. Maling af lønning, skanseklædning, rufdæk og andre småting Der gøres klar til at få sat klyverbom og resterende rigning og blive sejlklar.

22. dec. 2019

 Fra Bestyrelsen: 

”Vores kasserer og ildsjæl Flemming Anker Frederiksen døde ganske uventet 22. dec. 2019. Et kæmpetab for Projektet Carla og for bestyrelsen i øvrigt. Et stort arbejde har efterfølgende foregået for at kunne fortsætte realiseringen af Flemmings mange opgaver for Carla.

Æret være hans Minde.

Vi har nu i samarbejde med revisor rekonstrueret bestyrelsen, så vores arbejde kan fortsætte indtil en ny kasserer kan vælges på generalforsamlingen i udgangen af marts.” 

April 2019:

Sæson 2019 er i fuld gang. Carla befinder sig godt hos Peter Ring-Andersen. Det flittige tirsdagshold arbejder stålsat på at få vores prægtige træskib gjort sejlklar. I øjeblikket koncentrerer de sig om apteringen. Materialerne hertil er sponseret af HF MARINE V. Hans Fokdal. Mød op til årets generalforsamling og hør meget mere. 

December 2019:

På bestyrelsesmødet 10. dec. 2019 besluttede en enig bestyrelse:
   Navneskift pr. 1. januar 2020 til S/S Carla.

   Carla’s hjemsted er Svendborg.

   At Carla skal være sejlklar 1.maj til sejlads i øhavet

   At deltage uden for konkurrence i Kapsejladsen Fyn rundt for bevaringsværdige sejlskibe i uge 30.(Måske under Sejl).

   Renoveringen følger iøvrigt stort set den vedtagne arbejdsplan 2019 -2020.

   Den videre arbejdsplan for 2020 – 2021 udarbejdes i tæt samarbejde med Skibsbevaringsfonden, så vi langsomt men sikkert nærmer os målet for renoveringen af Carla.

April 2018:

Carla tilbragte efteråret på sin kommende havneplads ved Træskibsbroen. Her kunne de mange besøgende nyde synet af hende. På plads nr. XX kunne de få en snak med de engagerede medlemmer om Carlas spændende historie og Sejlforeningens omfattende arbejder med at få hen-de klargjort til glæde for foreningens medlemmer og de mange, der fremover møder hende under sejladserne og i havnene.

Hun er nu tilbage hos Peter Ring-Andersen. Inden Carla returnerede til Peter Ring-Andersens Træskibsværft, konstruerede skroggruppen i Maritimt Centers Pakhus – med sejlmager Peter Brusendorff ved symaskinen – et flot overdækket hus. Dette pryder i øjeblikket Carla og dækker hele Carlas dæk, således at ”Torsdagsholdet” og værftets kyndige folk fremover kan arbejde i tørvejr. 

Februar 2017:

Carla befinder sig stadig hos Peter Ring-Andersens værft. Sammen med og under kyndig vejledning af Peters dygtige og professionelle medarbejdere er alt det udførte arbejde udført efter de bedste faglige traditioner. Motor-, rig- og skroggruppe melder alt vel og arbejder på trods af de lave temperaturer under overdækningen.

   For skroggruppens vedkommende arbejdes der ihærdigt på at få dækket tæt, således at aptering og de øvrige arbejder under dæk kan fortsættes.

   Riggruppen er i fuld gang med at klargøre mast og rig, således at masten kan rejses i løbet af foråret.

   Motorgruppen melder alt vel. Carlas motor opstartes jævnligt og kører perfekt. Toilet og håndvask er installeret i motorrummet. 

Februar 2016:

Lave temperaturer har ikke holdt det altid aktive tirsdagshold tilbage. Det betyder, at første fase af restaureringsplanen nu er fuldført, og at der nu fortsættes med fase 2.

Det har været afgørende, at alt iværksat arbejde udføres rigtigt og efter de bedste faglige traditioner. Derfor er en del af arbejdet udført af Peter Ring-Andersens professionelle medarbejdere, ligesom de undervejs har været til stor hjælp med rådgivning.

   Carlas motor kører perfekt. Ferskvandsanlægget er under færdiggørelse, og så snart dette er udført, installeres toilet og håndvask i maskinrummet. Lydisolering af maskinen er næste projekt.

   I skrivende stund venter vi spændt på ”A.P. Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål.” Vi har søgt fonden om hel eller delvis dækning af projektets fase 2, og den seneste melding lyder på, at ansøgningen er under behandling.

   Sejlforeningen er tidligere blevet tildelt kr. 75.000 fra Velux Fonden, og vi er klar med en ny an-søgning om finansiel støtte. Ansøgningen er denne gang stilet til den afdeling af fonden, der har til formål at tilskynde og opmuntre ældre til at gøre en aktiv indsats.

   Desuden søges løbende en række fonde og pengeinstitutter, der tildeler penge indenfor vort område.

3. juli 2015: 

Fra Skibsbevaringsfonden:

”Med nærværende skrivelse bekræfter Skibsbevaringsfonden at have modtaget Sejlforeningen CARLAs opsigelse af det igangværende samarbejde vedrørende fartøjet CARLAs restaurering og tilbageføring til oprindeligt udseende som motorpaketfartøj.
Som følge af dette ophæves fartøjets bevaringsværdighedserklæring, ligesom det tidloigere fremsendte lånetilsagn af 24.6.2014, pålydende kroner 115.000, annulleres.
(…) 
Vi takker for det gode samarbejde og ønsker foreningen held og lykke med det fortsatte arbejde.” 

Marts 2015:

Det særdeles aktive tirsdagshold har vinteren igennem holdt dampen oppe og trodset de lave temperaturer og arbejdet løs på Carla. De fortjener en vaskeægte super-duper smiley for indsatsen.

Januar 2015:

Efter 2 ophold på land hos Peter Ring-Andersen er Carla atter tilbage i sit rette element. Under værftsopholdet er der blevet arbejdet ihærdigt af Ring-Andersens mandskab og vor egen aktive skroggruppe på udbedringer og fornyelser. 

Som betingelse for Skibsbevaringsfondens udbetaling af de 115.000 kr. man har tildelt Carla kræves registrering af Carla. Der er derfor afsendt et ansøgningsskema til Skibsregisteret, som imidlertid har afvist registrering, da ansøgningen var mangelfuld. Der kræves en fuldstændig liste af adkomstrettigheder for tidligere ejere, hvilket er særdeles vanskeligt at fremskaffe. Senest har vores formand Jørgen Frederiksen været i forbindelse med familien Kähler, som har ejet Carla i en periode, inden den videresolgtes til Peter Bramsen. 

Oktober 2014:

I skrivende stund er Carla igen beddingsat for udskiftning af yderligere 3-4 bundstokke/spanter.

Når dette arbejde er gjort, kan vi selv vinteren over fortsætte med arbejdet både under og over dæk.

Assistancen fra Ring-Andersen løber på nuværende tidspunkt op i ca. kr. 250.000. 

December 2014:

Foreningens aktive revisor Torben Tranberg påtog sig ved årets generalforsamling at stå for an-søgningen til ”Skat” om momsfritagelse for Carla, og midt i december kom den længe ventede besked:

”SKAT skal herved meddele, at jeres anmodning imødekommes, således at Sejlforeningen Carla er omfattet af momsfritagelsen af salg, ombygning, reparation m.v. af visse skibe jfr. Momsloven §34, stk.1, nr.7.” 

April 2014:

Carla skal på bedding hos Ring Andersens Træskibsværft i begyndelsen af maj.

Under den nyligt afholdte generalforsamling blev muligheden for foreningens momsfritagelse rejst. Sporet forfølges nu af bestyrelsen, og Torben Tranberg tilbyder at iværksætte undersøgelserne. 

På bestyrelsens møde umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede den sig således.

   Formand: Jens ”Canada Nielsen”
   Næstformand: Jørgen Frederiksen
   Kasserer: Flemming Anker Frederiksen
   Jørgen Lundsgaard
   Torben Poulsen.

Suppleanter:
 Anja Putten
Jens Christensen.

6. januar 2014:

Fra Skibsbevaringsfonden:

”Det meddeles hermed at Skibsbevaringsfonden har erklæret dæksbåden CARLA for bevaringsværdigt fartøj. 
(…) 
Denne erklæring er gyldig i 10 år fra dato eller til første ejerskifte, hvorefter der skal søges på ny
.”