Økonomi

En stor tak til vores sponsorer og fonde der har betænkt Sejlforeningen Carla med deres donationer.

Uden den hjælp ville det ikke være muligt at nå det stade som Carla er på i dag.

  Fondsstøtte:

Fra Skibsbevaringsfonden juni ’21:


Følgende fonde har over året økonomisk støttet Carla:

  • Fionia Fond
  • Fynske Bank
  • Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond
  • HF Marine har sponseret perlestafbeklædningen til al aptering under dæk.

 

Regnskabet 2019: 

Den uafhængige revisors erklæring: 

”Til medlemmerne af Sejlforeningen Carla

Vi har revideret årsregnskabet for Sejlforeningen Carla for regnskabsåret

  1. januar – 31. december 2019 omfattende resultatopgørelse og balance.”

 (…..)

”Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  

Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Sejlforeningen Carlas aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af Sejlforeningen Carlas aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.”

 Svendborg, den 29. januar 2020

Torben Tranberg Jensen