Vedtægter

Vedtægter for Sejlforeningen Carla af 29. juni 2020

Vedtægter for Sejlforeningen  Carla

CVR-nr. 35 37 43 88

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Sejlforeningen Carla”.

Foreningens hjemsted er Svendborg.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at restaurere og vedligeholde Carla i fuld sejlklar tilstand og returnere den til dens vante skueplads ved Træskibsbroen i Svendborg og ved medlems aktivitet bidrage til den skibs-
historiske formidling omkring Maritimt Center Svendborg og Øhavet i det hele taget, herunder at sejle med skibet.

§ 3 Medlemskab og hæftelsesforhold

Enhver fysisk og juridisk person, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem.
Medlemskab er kun gyldigt efter indbetalt kontingent.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, der ikke skønnes at arbejde for foreningens formål.

Bestyrelsen kan vedtage et medlemsindskud til foreningen ved indmeldelse.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§ 4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling indkaldes med 2 ugers varsel til afholdelse senest 31. marts ved brev eller e-mail til noterede medlemmer samt på foreningens evt. hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter i henhold til §5
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal. For vedtægtsændringer og opløsning af foreningen gælder dog §8.

Hvert tilstedeværende medlem har én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelse og tegningsforhold

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

På generalforsamlingen vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt fører beslutningsreferat over sine møder.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

§ 6 Regnskab og revision

Foreningens indtægter må kun bruges til at fremme foreningens formål.

Regnskabet revideres af den valgte revisor og skal forelægges på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som den ordinære. Beslutning herom kan træffes af bestyrelsen, foreningens revisor eller mindst 1/3 af medlemmerne.

§ 8 Vedtægtsændringer og opløsning

Forslag til ændringer af foreningens vedtægter eller til foreningens opløsning skal forelægges for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af forslag herom kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget.

Ved foreningens opløsning skal evt. formue og Carla tilfalde et søfartsmuseum eller lignende institution med maritimt formål efter generalforsamlingens beslutning.

Vedtaget i nærværende form på ordinær generalforsamling den 29. juni 2020.

Som dirigent 

Torben Tranberg Jensen